مایک تایسون و سگ موقتش
مایک تایسون و سگ موقتش

مایک تایسون چند مدت بعد از خرید این سگ ارزان اقدام به فروش این سگ کرد

مایک تایسون و ببر سفیدش
مایک تایسون و ببر سفیدش

مایک تایسون اتباط خوبی با ببر سفید حیوان خانگی اش داشت تا زمانی که آن را فروخت و اقدام به خرید سگ ارزان کرد

{{title}}
{{title}}

{{description}}