مایک تایسون وحیوان خانگی اش
مایک تایسون وحیوان خانگی اش

عکس جدیدی که مایک تایسون از سگش منتشر کرده و گفت: همانطور کهmarstyson(نام سگش) می گوید ... Fluff توف جدید است. # قرنطینه با مریخ

مایک تایسون و سگ موقتش
مایک تایسون و سگ موقتش

مایک تایسون چند مدت بعد از خرید این سگ ارزان اقدام به فروش این سگ کرد

مایک تایسون و سگش
مایک تایسون و سگش

مایک تایسون بعد از فروش ببرش اقدام به خرید این سگ کرد

مایک تایسون و ببر سفیدش
مایک تایسون و ببر سفیدش

مایک تایسون اتباط خوبی با ببر سفید حیوان خانگی اش داشت تا زمانی که آن را فروخت و اقدام به خرید سگ ارزان کرد

مایک تایسون و کبوترش
مایک تایسون و کبوترش

عکس مایک تایسون به همراه کبوتر حیوان خانگی اش

مایک تایسون
مایک تایسون

او کنون هزاران کبوتر خانگی دارد. او این علاقه را آرامش بخش خوانده و حتی یک مربی استخدام کرده تا مهارت هایش را تقویت کند.

مایک تایسون
مایک تایسون

در حمام مایک تایسون یک ببر وجوددارد ودر کمدی مشهور The Hangover درسال ۲۰۰۹ بـه شهرت رسید. اما او چندین ببر سفید هم دارد. متاسفانه هزینه هاي مالی باعث شد کـه این حیوانات رابه فروش برساند.

{{title}}
{{title}}

{{description}}